Allmänna villkor

Performance Marketing

 

1.1 Definitioner

a) Företagsprospekt refererar till ett företagsnamn som Kunden godkänner att Webshark riktar kampanjen mot. Det är Kundens ansvar att granska och godkänna dessa företagsnamn innan kampanjen startar. Potentiella undantag kan inkludera Kundens nuvarande kunder, företag där diskussioner redan pågår eller enheter som inte är relevanta för kampanjen.

 

b) Beslutsfattare är en person som är involverad i verksamheten hos det målade företagsprospektet. Denna individ är någon som Kunden siktar på att få ett möte med.

 

c) Bokat möte avser ett online- eller fysiskt möte som är schemalagt i Kundens kalender. Ett företagsprospekt som uttrycker intresse för ett möte, vilket sedan vidarebefordras till Kunden via e-post för eventuell självbokning, kvalificeras också som ett möte.

 

d) Kvartalsvisa Prestationsgarantier beskriver de prestationsgarantier som Webshark tillhandahåller Kunden, detaljerade i avsnitt 2.1 a.

 

1.2 Tjänsten och garantier

a) Alla garantier som erbjuds av Webshark beräknas på kvartalsbasis (90 dagar), snarare än månadsvis. Om arbetet påbörjas mitt i ett kvartal, anses ett kvartal starta från kampanjens startdatum och sträcker sig tre månader framåt. Exempelvis, om ett samarbete som garanterar 10 möten per månad börjar den 10 februari, skulle ett kvartal sluta den 10 maj samma år, vilket omfattar en total garanti för 30 möten.

 

Mötet anses vara kvalitativt och i enlighet med avtalet när följande är uppfyllt:

 • Mötet är med en relevant beslutsfattare som Kund har accepterat

 • Mötet är med en relevant företag som Kund har accepterat

 • Mötet är med ett företag i en relevant bransch som Kund har accepterat

 • Mötet är med ett företag inom relevant geografisk placering som Kund har accepterat

 • Det ska även finnas ett genuint intresse av att diskutera ett potentiellt affärsupplägg med Kund

 • För att mötet ska anses vara i enlighet med avtalet ska Kund acceptera mötet och anse att det är kvalitativt. Om uppfattningen inte stämmer överens med detta är mötet ej kvalitativt (detta bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan Webshark och Kund)

 
Kund har rätt att få tillbaka pengarna vid utebliven leverans
Om de garanterade mötena inte har levererats inom den specificerade tidsramen (kvartalet), har Webshark en period på 90 dagar att leverera de återstående mötena. Dessa dagar beräknas från kvartalets slutdatum. Om Webshark inte levererar alla möten efter 90 dagar, kan Kunden välja att få pengarna tillbaka för de icke-levererade mötena eller ge Webshark ytterligare tid att leverera mötena. Vid återbetalning beräknas pris per möte genom pris delat med antalet garanterade möten.
 

b) Ett möte anses levererat om Kunden inte närvarar.

 

c) Om Företagsprospektet inte närvarar vid mötet, anses det inte som levererat. Kunden måste meddela Webshark via e-post inom 24 timmar efter ett sådant tillfälle.

 

d) E-postadresser: Webshark kommer att köpa domäner och nya e-postadresser, vilket är ett krav för att nå ut med e-post. Kostnaderna för de nya domänerna och e-postadresserna ingår i den månatliga abonnemangsavgiften.

 

1.3. Betalning

 

a) Betalning ska ske månadsvis i förskott, om inte annat avtalats ska betalning ha inkommit innan Webshark påbörjar arbetet för respektive månad.

 

1.4. Rättigheter

 

Kunden samtycker till att Webshark, under tiden för samarbetet, får använda Kundens namn och logotyp för att kunna leverera tjänsten. Webshark får även använda kundens namn och logotyp framöver som referensprojekt och i allmänna förteckningar över kunder. Webshark har rätt att göra dessa tillgängliga på sin webbplats eller i reklam- och marknadsföringsmaterial.

 

1.5. Uppsägning av Tjänst

 

Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen per e-post. När uppsägning sker mitt i en månad har Webshark rätt att slutföra månadens arbete till full betalning.

 

Allmänt för Websharks tjänster

 

2.1. Ansvarsförsäkring

 

Konsulten åtar sig att ha giltig ansvarsförsäkring.

 

2.2. Ersättning och Betalningsvillkor

 

Ersättning ska utgå i enlighet med huvudavtalet, signerad offert eller orderbekräftelse. Alla belopp är exklusive moms. Betalning mot faktura sker enligt 15 dagar netto, om annat ej avtalats i tidigare punkter för köpta tjänster.

 

Alla arbetsredskap, såsom dator, telefon mm, som behövs för att utföra uppdraget tillhandahålls av Konsulten och ingår i arvodet. Kostnaden för resor och andra utlägg måste godkännas av Uppdragsgivaren på förhand.

 

2.3. Ändringar och Tillägg

 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltiga.

 

2.4. Tillämplig Lag och Tvistlösning

 

På detta avtal ska svensk rätt tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol.

 

2.4. Sekretess


Beställaren och Webshark har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att konfidentiell information kommer att lämnas från beställaren till Webshark. Därför ingår parterna i detta sekretessavtal.

 

Med konfidentiell information menas all information och kunskap om företaget Beställaren som Webshark får ta del av. Detta gäller oavsett om information lämnas muntligt, skriftligt, elektroniskt etc. Som konfidentiell information avses inte:

 

 • Information som är allmänt känd (som inte bryter mot detta avtal)
 • Information som Webshark kände till före detta avtal
 • Information som Webshark får från utomstående utan brott mot sekretessförpliktelse.

 

Sekretessavtalet innebär att Webshark under avtalsperioden förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information för utomstående.Konfidentiell information får dock föras vidare:

 

 • Om informationen är av den karaktär att den uppenbart utan skada för Beställaren kan lämnas till utomstående.
 • Om Beställaren godkänner detta.
 • Om Webshark enligt lag eller domstolsbeslut är skyldiga att överlämna informationen.
 • Till anställda hos Webshark för att kunna fullgöra det aktuella samarbetet.

Webshark ska se till att företagets anställda informeras om och iakttar sekretesskyldigheten.

I övrigt för Webshark endast använda informationen för att fullgöra samarbetet eller på det sätt som Beställaren ger tillstånd till.